HARCTUR Sp. z o.o.: 90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99 +48 426871278

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako -RODO”, -ORODO”, -GDPR” lub -Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszej umowie jest Harctur Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-425, ul. Piotrkowska 99.

W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną pod adresem e-mail ido@harctur.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych Harctur Sp. z o.o. 90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99.


Ponadto, w zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia Administratorem danych osobowych uczestników imprez turystycznych organizowanych przez Harctur Sp. z o.o. jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31 (e-mail: info@signal-iduna.pl, tel. +48 22 505 65 06). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@signal-iduna.pl lub pisemnie na podany adres. Pełna informacja na temat przetwarzania danych przez Signal Iduna Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl.


Dlaczego chcemy przetwarzać dane?


Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów w celu realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. b. RODO), w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym marketingu bezpośredniego (na podstawie artykułu 6 pkt 1. lit.f. RODO), w celu wykonania ciążących na organizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wskazanych w formularzu umowy oraz w karcie kwalifikacyjnej wypoczynku (w przypadku kolonii i obozów młodzieżowych) jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Komu możemy przekazać dane?
Odbiorcami danych osobowych będą organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.


Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.


Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, a także o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. W związku z tym, że dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania.


W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.