HARCTUR Sp. z o.o.: 90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99 +48 426871278

Info dla klienta

WARUNKI PROMOCJI - "WCZEŚNIEJ=TANIEJ" LATO 2024

 1. Na wybrane oferty obowiązuje rabat w wysokości 300 zł / os ważny do dnia 15.01.2024 lub do wyczerpania się miejsc w promocji . Liczba miejsc w promocji z RABATEM 300  zł wynosi do 5 % miejsc w turnusie.
 2. Na wybrane oferty obowiązuje rabat w wysokości 200 zł / os ważny do dnia 15.02.2024 lub do wyczerpania się miejsc w promocji. Liczba miejsc w promocji z RABATEM 200 zł wynosi do 5 % miejsc w turnusie.
 3. Na wybrane oferty obowiązuje rabat w wysokości 100 zł / os ważny do dnia 15.03.2024 lub do wyczerpania się miejsc w promocji . Liczba miejsc w promocji z RABATEM 150 zł wynosi do 5 % miejsc w turnusie. 
 4. Na wybrane oferty obowiązuje rabat w wysokości 100 zł / os ważny do dnia 15.04.2024 lub do wyczerpania się miejsc w promocji . Liczba miejsc w promocji z RABATEM 50 zł wynosi do 5 % miejsc w turnusie.
 5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub zniżkami np: dla Stałego Klienta, Zniżka Grupowa. 
 6. Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, oraz wpłata zaliczki do dnia podanego na umowie.

WARUNKI PROMOCJI - "WCZEŚNIEJ=TANIEJ" ZIMA 2024

 1. Na wybrane oferty obowiązuje rabat w wysokości 150 zł / os ważny do dnia 30.09.2023 lub do wyczerpania się miejsc w promocji . Liczba miejsc w promocji z RABATEM 150 zł wynosi 10 % miejsc w turnusie.
 2. Na wybrane oferty obowiązuje rabat w wysokości 100 zł / os ważny do dnia 31.10.2023 lub do wyczerpania się miejsc w promocji . Liczba miejsc w promocji z RABATEM 100 zł wynosi 10 % miejsc w turnusie.
 3. Na wybrane oferty obowiązuje rabat w wysokości 50 zł / os ważny do dnia 30.11.2023 lub do wyczerpania się miejsc w promocji . Liczba miejsc w promocji z RABATEM 60 zł wynosi 10 % miejsc w turnusie.
 4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub zniżkami np: dla Stałego Klienta, Zniżka Grupowa.
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, oraz wpłata zaliczki do dnia podanego na umowie.


 REZERWACJA

Jeśli zdecydują się Państwo zapisać dziecko na wybraną imprezę prosimy o kontakt z naszymi biurami lub dokonanie rezerwacji poprzez stronę internetową. Rezerwacja imprezy wymaga podpisania Umowy-zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej oraz zapoznania się z Warunkami uczestnictwa, które są integralną częścią umowy.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny za imprezy podane są w PLN, plus ewentualne dopłaty w Euro lub innej obcej walucie. Przy każdej ofercie, w zakładce ŚWIADCZENIA podajemy jakie świadczenia  zawarte są w podstawowej cenie imprezy, a jakie są dodatkowo (obowiązkowo lub dobrowolnie) płatne. Podane w ofercie ceny biletów wstępu, imprez fakultatywnych itp. są orientacyjne i mogą ulec niewielkim zmianom. Cena imprezy nie obejmuje innych kosztów, niż te wyszczególnione w ofercie, a przede wszystkim takich opłat jak: kosztów biletów wstępu, opłat klimatycznych, transportu miejskiego, imprez fakultatywnych, zwyczajowych napiwków, napojów do posiłków zamawianych u kelnera, itp. Płatności za imprezy można dokonać bezpośrednio w biurze gotówką lub przelewem na konto. Zgodnie z warunkami uczestnictwa, przy zawieraniu umowy zgłoszenia należy wpłacić min. 30 % ceny w przypadku imprez zaczynających się powyżej 30 dni od daty podpisania umowy .  Cała należność za imprezę określoną umową winna być wpłacona przez Klienta w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy pod sankcją rozwiązania umowy. 

KARTA KWALIFIKACYJNA

Bardzo ważnym dokumentem, związanym z realizacją imprez dla dzieci i młodzieży, mającym wpływ na ich zdrowie i bezpieczeństwo jest -Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii, obozu młodzieżowego”, która podczas trwania imprezy jest dla opiekunów jedyną informacją o ogólnym stanie zdrowia uczestnika. Oprócz danych zdrowotnych, karta zawiera informacje kontaktowe do rodziców lub prawnych opiekunów, z którymi to kadra na kolonii lub obozie może, w nagłym wypadku, nawiązać kontakt. Każdy uczestnik kolonii lub obozu młodzieżowego  zobowiązany jest do dostarczenia do biura wypełnionej Karty kwalifikacyjnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy lub przekazania jej na miejscu zbiórki wychowawcom lub konwojentowi. Przekazanie prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej jest warunkiem przyjęcia uczestnika na obóz.

REALIZACJA IMPREZY  I  KADRA

Uczestnicy imprez znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry opiekunów, instruktorów sportu, kierowników kolonii i obozów, pilotów wycieczek, ratowników i opieki medycznej. Nasze biuro współpracuje ze sprawdzoną podczas wieloletnich wyjazdów kadrą pilotów, kierowników i wychowawców. Każda zatrudniona przez nas osoba posiada wymagane uprawnienia zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty. Kadra jest odpowiedzialna za prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy, a uczestnicy obozów maja obowiązek podporządkowania się jej poleceniom. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminu kolonii i obozu oraz stosowania się do poleceń wychowawców. W stosunku do uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Biuro zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinarnych takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożycie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z obozów na koszt rodziców/opiekunów. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie. Regulamin obozu znajduje się na karcie kwalifikacyjnej lub jest do pobrania na stronie internetowej. Pod opieką jednego wychowawcy znajduje się, w zależności od charakteru imprezy, od 10 do 20 niepełnoletnich uczestników. Opieka Biura Podróży nad uczestnikami imprezy rozpoczyna się z chwilą przekazania ich na miejscu zbiórki, a kończy przekazaniem ich uprawnionym osobom po powrocie. Prosimy rodziców o punktualne stawienie się na miejscu powrotu w celu odbioru uczestników.

 TRANSPORT

Bezpieczeństwo grupy jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego też szczególną uwagę zwracamy na odpowiednie przygotowanie autokaru pod względem technicznym, jak i komfortu jazdy. Autokary, które obsługują nasze imprezy posiadają aktualne badania techniczne oraz zezwolenie Ministerstwa Transportu na międzynarodowy przewóz osób (dotyczy wyjazdów zagranicznych). Autokary spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed każdym wyjazdem, autokary i kierowcy, mogą być sprawdzani przez Policję na wniosek Klienta. W celu zgłoszenia autokaru do kontroli należy kontaktować się z Sekcją Ruchu Drogowego za pośrednictwem nr telefonu 997. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stawić się na miejscu zbiórki ok. 15-30 min. przed podaną w ofercie, planowaną godziną odjazdu autokaru/pociągu. Po przybyciu na miejsce zbiórki każdy uczestnik powinien zgłosić swoją obecność pilotowi lub kierownikowi grupy lub wychowawcy. Odprowadzający proszeni są o nie wchodzenie do autokaru/pociągu. Przejazdy na odcinkach krajowych oraz dojazdy antenowe do podanych miejsc odjazdu/powrotu z innych miast w Polsce mogą odbywać się transportem zastępczym np. mikrobusami lub innymi środkami transportu, zawsze pod opieką konwojentów lub wychowawców. W imprezach z proponowanym transportem pociągiem korzystamy z usług PKP - przedziały rezerwowane, 2 klasa, miejsca siedzące. Za bagaże przewożone w pociągu odpowiadają uczestnicy. Biuro nie odpowiada za anulacje lub zmiany rezerwacji z winy PKP oraz za spóźnienia pociągów. Z dworca docelowego uczestnicy dowożeni są autokarami lub busami do miejsca zakwaterowania. Przejazd odbywa się pod opieką wychowawcy lub konwojenta. W przypadku zbiórek w miejscowościach pośrednich uczestnicy zabierani i odbierani są z peronu. W tym wypadku należy przed 30 min. przyjazdem pociągu skontaktować się z konwojentem/ wychowawcą opiekującym się grupą. Godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulec zmianom spowodowanym warunkami atmosferycznymi, sytuacja na drogach i przejściach granicznych, awarią autokaru lub inną siłą wyższą. Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie został pozostawiony w autokarze i innych środkach transportu bagaż osobisty oraz bagaż główny. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji przewozu lub przelotu.


ZAKWATEROWANIE

Wszystkie obiekty zakwaterowania kolonii i obozów młodzieżowych są dopuszczane do eksploatacji na mocy odpowiednich przepisów obowiązujących w danym kraju, a w Polsce zgłaszane do właściwego Kuratorium Oświaty i dopuszczane do działalności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Opis rodzaju zakwaterowania, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje zawsze przy każdej ofercie. Uczestnicy imprez (a tym samym rodzice lub prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na kolonii/obozie młodzieżowym. W większości obiektów zakwaterowania doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14-15 a kończy o godzinie 09-10. Uczestnicy podczas oczekiwania na zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu w ostatnim dniu pobytu składają bagaże w miejscu wskazanym przez opiekunów.

UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez nasze Biuro Podróży jest ubezpieczony na mocy podpisanej Umowy Generalnej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na kwotę od 5000 PLN lub wyższą. Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od: Kosztów Leczenia za granicą do kwoty 15000 Euro, od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na kwotę 15000 PLN (lub wyższą). Koszty leczenia pokrywane są bezgotówkowo przez Ubezpieczyciela. Koszty lekarstw pokrywane są przez uczestników lub przez pilota grupy. Dokumenty ubezpieczeniowe związane z leczeniem wypełnia i podpisuje opiekun wraz z poszkodowanym uczestnikiem. Uczestnikom wyjeżdżającym na imprezy zagraniczne odbywające się w krajach EU zalecamy wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która skutecznie skraca czas oczekiwania na poradę lekarską oraz jest zabezpieczeniem w przypadku, gdy SU gwarantowana przez Ubezpieczyciela jest niewystarczająca. Przy obozach krajowych niezbędne jest posiadanie legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia oraz nr PESEL. Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe muszą przed wyjazdem uzyskać zgodę i zalecenia swojego lekarza oraz odnotować je w Karcie Kwalifikacyjnej. Zalecane jest w takim przypadku rozszerzenie ubezpieczenia o leczenie chorób przewlekłych. Zalecamy również zawarcie dodatkowo ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Przedmiotem tego ubezpieczenia są koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z rezygnacją z imprezy z przyczyn losowych, niezależnych od ubezpieczonego. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest objęte ceną imprezy. Wszystkich szczegółów możecie się Państwo dowiedzieć w trakcie podpisywania umowy.

KONTAKT Z UCZESTNIKAMI

Organizator zapewnia bezpośredni kontakt rodzicom lub prawnym opiekunom z uczestnikami kolonii i obozów młodzieżowych, podając na miejscu zbiórki przed odjazdem autokaru/pociągu kartki z adresami i telefonami ośrodka, miejsca pobytu uczestników. Prosimy o kontaktowanie się z uczestnikami jedynie w porach posiłków (w godz. 08.00-09.00 oraz 18.00-20.00), gdyż w pozostałych godzinach będzie realizowany program i kontakt telefoniczny będzie utrudniony lub niemożliwy.

INFORMACJE ZDROWOTNE

W żadnym z proponowanych przez nasze biuro krajów nie występują specyficzne zagrożenia zdrowotne i nie są wymagane szczepienia ochronne. Należy zawsze jednak pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowej wody mineralnej. Aktualne informacje na temat ewentualnych wymogów sanitarnych, bądź zdrowotnych można uzyskać w informacji konsularnej lub zdrowotnej MSZ pod nr telefonu 022-532 94 51 lub na stronach internetowych www.msz.gov.pl

INNE

Przy imprezach zagranicznych niezbędnym dokumentem do przekroczenia granicy jest paszport lub dowód osobisty. W większości odwiedzanych krajów wymagane jest, aby paszport ważny był minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi ok. 30 dni i jest zróżnicowany w zależności od miejsca wyrabiania i okresu składania wniosku paszportowego. Do krajów, do których Biuro Podróży organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży i które są zawarte w ofercie katalogowej, nie obowiązują wizy. W krajach tych nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i nie występują zagrożenia sanitarne. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych przedmiotów wartościowych. Pieniądze i inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników, powinny być po przybyciu do miejsca zakwaterowania złożone w depozycie (w miejscu wskazanym przez wychowawców). Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności materialnej za aparaty telefoniczne, sprzęt RTV, sprzęt fotograficzny i komputerowy oraz rzeczy wartościowe uczestników. Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty sprzętu foto-video lub komputerowego. Należy zwrócić uwagę przy każdym opuszczaniu pokoju hotelowego, aby jego drzwi i okna pozostawały zamknięte. Imprezy fakultatywne są to wycieczki organizowane podczas pobytu i płatne dodatkowo na miejscu. Ceny biletów wstępu i ceny imprez fakultatywnych są orientacyjne i mogą ulegać sezonowym zmianom, niezależnym od organizatora. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w opisach ofert.